مسابقات گوناگون در رشته های مختلف دانشگاهی با مخاطبان عام و خاص با حمایت دانشگاه شیراز و اهدا جوایز

رویداد فعالی وجود ندارد.