دوره های الگوریتم اولعلوم پایه

دوره آموزشی نرم افزار SPSS

آموزش مقدماتی کد محاسباتی MCNP

برنامه نویسی
مهندسی پزشکی

دوره آموزشی نرم افزار MIMICS

مهندسی شیمی

دوره آموزشی نرم افزار Aspen Hysys

دوره آموزشی نرم افزار Aspen Plus

رباتیک و کنترل
مهندسی قدرت

دوره مقدماتی نرم افزار ATPdraw

دوره آموزشی نرم افزار PSAT

هنرهای دیجیتال

دوره مقدماتی Adobe Illustrator 2020

داده کاوی
نیروگاه
سرمایه گذاری

آموزش نرم افزار کامفار

دوره آموزشی نرم افزار STATA

آموزش نرم افزار Eviews

کسب و کار

دوره قوانین بازاریابی

دوره برندسازی شخصی

دوره راه اندازی کسب و کار

دوره مدیریت برند

مهندسی صنایع

دوره آموزشی نرم افزار GAMS

ابزارهای مهندسی

دوره سیمولینک متلب Simulink/MATLAB

دوره آموزش نرم افزار Tecplot 360

تحلیل سیال

دوره‌ی آموزش نرم‌افزار Epanet

دوره‌ی آموزش نرم‌افزار ICEM

دیتابیس

دوره آموزشی پایگاه داده MongoDB

الکترونیک

دوره ی آموزشی نرم افزار Arduino

دوره آموزشی نرم افزار PSPICE

دوره مقدماتی نرم افزار Xilinx ISE

دوره مقدماتی نرم افزار Altium Designer