الکترونیکدوره آموزشی

دوره مقدماتی نرم افزار Altium Designer

دوره مقدماتی نرم افزار Xilinx ISE

دوره آموزشی نرم افزار PSPICE

دوره ی آموزشی نرم افزار Arduino

کلیپ تخصصی

طراحی گیت AND منطقی در FPGA

طراحی یک گیت OR منطقی در FPGA

طراحی یک جمع کننده 4 بیتی در FPGA

طراحی گیرنده UART (UART Receiver) در FPGA

طراحی یک Multiplexer در FPGA

طراحی مدار Debouncing در FPGA

طراحی J_K Flip-Flop در FPGA

طراحی T Flip-Flop در FPGA

تبدیل Binary به BCDدر FPGA

تبدیل BCD به Binary در FPGA

طراحی Decoder در FPGA

طراحی بافر سه وضعیته در FPGA

طراحی D-Type Flip-Flop در FPGA