سرمایه گذاریدوره آموزشی

آموزش نرم افزار Eviews

دوره آموزشی نرم افزار STATA

آموزش نرم افزار کامفار

کلیپ تخصصی

مدلهای لاجیت و پرابیت

آزمون پیرسن کای_دو در استتا

مدل پنل آستانه ای(threshold Panel)

برآورد مدل ARIMA

برآورد مدل آستانه ای

آزمون فرض میانگین_تک نمونه

رگرسیون چند متغیره

آزمون هاسمن

برآورد مدل پنل

تحلیل واریانس

آزمون دو سویه تحلیل واریانس

رگرسیون چندکی

مدل لجیستیک

آزمون ریشه واحد پنل دیتا

آزمون علیت

آزمون های هم جمعی

برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ

برآورد مدل میداس

مدل های پنل دیتا

خودهمبستگی

مدل های تصحیح خطای برداری (VECM)