تالار پاسخ

عنوان محتوا : آموزش مقدماتی کد محاسباتی MCNP

کاربر وبسایت آموزشی الگوریتم اول زهرا رضایی

سلام ممنون میشم لطفا پاسخ نامه هر کوییز را بعد اتمام کوییز در سایت قرار دهید.

کاربر وبسایت آموزشی الگوریتم اول مدیر

تمام سوالات از متن خود آموزش ها طراحی شده اند و با کمی دقت قابل جواب دادن هستند. برای جواب دهی بهتر بهترین زمان پاسخدهی به سوال مشخص شده است. رعایت کردن یا نکردن آن بر عهده خود دانش پذیر است.