صفحه اول > دوره آفلاین > علوم پایه > دوره آموزشی نرم افزار SPSS > فصل 1 > مقدمهجداول فراوانی- آنالیز واریانس-آزمون های ناپارامتری-ضریب همبستگی در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
300000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
450000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - مقدمه

2 - آشنایی با محیط نرم افزار

3 - معرفی مقیاس های اندازه گیری

4 - معرفی امکانات عمومی نرم افزار

1 - فیلتر کردن و دسته بندی مشاهدات

2 - فیلتر کردن و دسته بندی مشاهدات

3 - تحلیل توصیفی و ترسیم جداول فراوانی

4 - ترسیم جداول فراوانی دوطرفه

5 - نحوه محاسبه شاخص های توصیفی آماری

6 - ترسیم جدول و ویرایش آن

1 - ترسیم نمودارهای آماری

2 - نمودارهای ستونی

3 - نمودار میله خطا

4 - نمودار جعبه ای

5 - نمودار هرم جمعیتی

6 - نمودار هیستوگرام

7 - ویرایش نمودارها

1 - انجام آزمون های آماری پارامتری

2 - زوجی همبسته t آزمون

3 - دو نمونه مستقل t آزمون

4 - آزمون t برای یک نمونه

5 - تحلیل واریانس یک طرفه

6 - آنالیز واریانس دوطرفه

7 - آزمون کای اسکوئر

8 - آزمون ناپارامتریک دو نمونه وابسته

9 - آزمون ناپارامتری k نمونه وابسته

10 - آزمون ناپارامتری در نمونه های مستقل

1 - تحلیل ضریب همبستگی متغیرهای اسمی

2 - ضریب همبستگی متغیرهای ترتیبی

3 - ضریب همبستگی متغیرهای نسبی و فاصله ای

4 - برآورد مدل رگرسیونی

5 - تحلیل عاملی


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها