صفحه اول > دوره آفلاین > علوم پایه > دوره آموزشی نرم افزار SPSS > فصل 1 > مقدمه


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

جداول فراوانی- آنالیز واریانس-آزمون های ناپارامتری-ضریب همبستگی در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
300000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
400000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

مقدمه

آشنایی با محیط نرم افزار

معرفی مقیاس های اندازه گیری

معرفی امکانات عمومی نرم افزار

فیلتر کردن و دسته بندی مشاهدات

فیلتر کردن و دسته بندی مشاهدات

تحلیل توصیفی و ترسیم جداول فراوانی

ترسیم جداول فراوانی دوطرفه

نحوه محاسبه شاخص های توصیفی آماری

ترسیم جدول و ویرایش آن

ترسیم نمودارهای آماری

نمودارهای ستونی

نمودار میله خطا

نمودار جعبه ای

نمودار هرم جمعیتی

نمودار هیستوگرام

ویرایش نمودارها

انجام آزمون های آماری پارامتری

زوجی همبسته t آزمون

دو نمونه مستقل t آزمون

آزمون t برای یک نمونه

تحلیل واریانس یک طرفه

آنالیز واریانس دوطرفه

آزمون کای اسکوئر

آزمون ناپارامتریک دو نمونه وابسته

آزمون ناپارامتری k نمونه وابسته

آزمون ناپارامتری در نمونه های مستقل

تحلیل ضریب همبستگی متغیرهای اسمی

ضریب همبستگی متغیرهای ترتیبی

ضریب همبستگی متغیرهای نسبی و فاصله ای

برآورد مدل رگرسیونی

تحلیل عاملی


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها