صفحه اول > دوره آفلاین > ابزارهای مهندسی > دوره سیمولینک متلب Simulink/MATLAB > فصل 1 > 1-1-مقدمه و بلوک های inport و outportسیمولینک-بلوک-sink – source- MATLAB در avval.org

مهندس حسین ابراهیمی

مهندس حسین ابراهیمی کارشناسی ارشد مهندسی و دانشجوی دکترای دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان در حوزه ی دینامیک و کنترل می باشد. ایشان دارای بیش از یازده سال سابقه آموزش در حوزه های مختلف و فعالیت در عرصه ی پروژه های تحقیقاتی و صنعتی هستند. و دارای سابقه ی نقش آفرینی در امور داوطلبانه و فراهم سازی بستر جهت انجام امور مستمر در حوزه ی فرهنگی،علمی و نیز آموزشی و مدیریت آنها می باشند. علاقه به یادگیری و یاددادن، به عنوان شاخصه ی اصلی ایشان شناخته می شود.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - 1-1-مقدمه و بلوک های inport و outport

2 - 1-2- بلوک subsystem

3 - 1-3- بلوک های paste-duplicate

4 - 1-4- بلوک هایground-terminator

5 - 1-5- بلوک های constant-product

6 - 1-6- بلوک های scope-bus creator-bus selector

7 - 1-7- بلوک های configuration parameters-note-mux-demux

8 - 1-8- بلوک های switch-sum

9 - 1-9- بلوک های gain-relational operator-logical operator

10 - 1-10- بلوک هایsaturation-integrator

11 - 1-11- بلوک ODE example-unit delay

12 - 1-12- بلوک های discrete time integrator-data type conversion

1 - 2-1-بلوک های integrator-derivative

2 - 2-2- بلوک های state space-transfer function-zero pole

3 - 2-3- بلوک zero pole using command window-complex

4 - 2-4- بلوک های transport delay-variable time delay-variable transport delay

1 - 3-1- بلوک lookup table

2 - 3-2- بلوک های lookup table(2-D)-lookup table(n-D)

3 - 3-3- بلوک های prelookup-interpolation(n-D) using prelookup

4 - 3-4- بلوک های direct lookup table(n-D)

5 - 3-5- بلوک های lookup table dynamic-sine and cosine

1 - 4-1- بلوک های sum-add-subtract-sum of elements

2 - 4-2- بلوک های bias-weighted sample time math

3 - 4-3- بلوک های gain-slider gain-product

4 - 4-4- بلوک های divide-product of elements-sum of elements example-dot product-sign

5 - 4-5- بلوک های abs-unary minus-math function

6 - 4-6- بلوک های rounding function-polynomial

7 - 4-7- بلوک های minmax-minmax running resettable-trigonometric function

8 - 4-8- بلوک sine wave function

9 - 4-9- بلوک algebraic constraint

10 - 4-10- بلوک های assignment-reshape-matrix concatenate

11 - 4-11- بلوک های matrix concatenate example-vector concatenate

12 - 4-12- بلوک های complex to magnitude_angle-complex to real_imag

1 - 5-1- بلوک هایinport outport subsystem-trigger-enable-function call generator-atomic-code reuse

2 - 5-2- بلوک های model-configurable-triggered-enabled subsystem

3 - 5-3- بلوک enabled and triggered subsystem

4 - 5-4- بلوک function call subsystem

5 - 5-5- بلوک for iterator subsystem

6 - 5-6- بلوک while iterator subsystem

7 - 5-7- بلوک های if-switch case-subsystem example

1 - 6-1- بلوک های bus creator-bus selector-bus assignment

2 - 6-2- بلوک های mux-demux-selector-index vector

3 - 6-3- بلوک های merge-environmental controller-manual switch

4 - 6-4- بلوک های multiport switch-switch-from-goto tag visibility-goto

5 - 6-5- بلوک های data store read-memory-write

1 - 7-1- بلوک های outport-terminator-to file

2 - 7-2- بلوک to workspace

3 - 7-3- بلوک های scope-floating scope

4 - 7-4- بلوک های xy graph-display-stop simulation

1 - 8-1- بلوک های inport-ground-from file-from workspace

2 - 8-2- بلوک های constant-signal generator-pulse generator-signal builder

3 - 8-3- بلوک های ramp-sine wave

4 - 8-4- بلوک های sine wave example-step-repeating sequence-chirp signal

5 - 8-5- بلوک های random number-uniform-band limited white noise-repeating sequence stair

6 - 8-6- بلوک های repeating sequence interpolated-counter free running-counter limited

7 - 8-7- بلوک های clock-digital clock


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها