ابزارهای مهندسی

صفحه اول > دوره آفلاین > ابزارهای مهندسی > دوره سیمولینک متلب Simulink/MATLAB > فصل 1 > 1-1-مقدمه و بلوک های inport و outport

الگوریتم اول دانشگاه شیراز

Avatar

مهندس حسین ابراهیمی

مهندس حسین ابراهیمی کارشناسی ارشد مهندسی و دانشجوی دکترای دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان در حوزه ی دینامیک و کنترل می باشد. ایشان دارای بیش از یازده سال سابقه آموزش در حوزه های مختلف و فعالیت در عرصه ی پروژه های تحقیقاتی و صنعتی هستند. و دارای سابقه ی نقش آفرینی در امور داوطلبانه و فراهم سازی بستر جهت انجام امور مستمر در حوزه ی فرهنگی،علمی و نیز آموزشی و مدیریت آنها می باشند. علاقه به یادگیری و یاددادن، به عنوان شاخصه ی اصلی ایشان شناخته می شود.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
89000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
149000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1-1-مقدمه و بلوک های inport و outport

1-2- بلوک subsystem

1-3- بلوک های paste-duplicate

1-4- بلوک هایground-terminator

1-5- بلوک های constant-product

1-6- بلوک های scope-bus creator-bus selector

1-7- بلوک های configuration parameters-note-mux-demux

1-8- بلوک های switch-sum

1-9- بلوک های gain-relational operator-logical operator

1-10- بلوک هایsaturation-integrator

1-11- بلوک ODE example-unit delay

1-12- بلوک های discrete time integrator-data type conversion

2-1-بلوک های integrator-derivative

2-2- بلوک های state space-transfer function-zero pole

2-3- بلوک zero pole using command window-complex

2-4- بلوک های transport delay-variable time delay-variable transport delay

3-1- بلوک lookup table

3-2- بلوک های lookup table(2-D)-lookup table(n-D)

3-3- بلوک های prelookup-interpolation(n-D) using prelookup

3-4- بلوک های direct lookup table(n-D)

3-5- بلوک های lookup table dynamic-sine and cosine

4-1- بلوک های sum-add-subtract-sum of elements

4-2- بلوک های bias-weighted sample time math

4-3- بلوک های gain-slider gain-product

4-4- بلوک های divide-product of elements-sum of elements example-dot product-sign

4-5- بلوک های abs-unary minus-math function

4-6- بلوک های rounding function-polynomial

4-7- بلوک های minmax-minmax running resettable-trigonometric function

4-8- بلوک sine wave function

4-9- بلوک algebraic constraint

4-10- بلوک های assignment-reshape-matrix concatenate

4-11- بلوک های matrix concatenate example-vector concatenate

4-12- بلوک های complex to magnitude_angle-complex to real_imag

5-1- بلوک هایinport outport subsystem-trigger-enable-function call generator-atomic-code reuse

5-2- بلوک های model-configurable-triggered-enabled subsystem

5-3- بلوک enabled and triggered subsystem

5-4- بلوک function call subsystem

5-5- بلوک for iterator subsystem

5-6- بلوک while iterator subsystem

5-7- بلوک های if-switch case-subsystem example

6-1- بلوک های bus creator-bus selector-bus assignment

6-2- بلوک های mux-demux-selector-index vector

6-3- بلوک های merge-environmental controller-manual switch

6-4- بلوک های multiport switch-switch-from-goto tag visibility-goto

6-5- بلوک های data store read-memory-write

7-1- بلوک های outport-terminator-to file

7-2- بلوک to workspace

7-3- بلوک های scope-floating scope

7-4- بلوک های xy graph-display-stop simulation

8-1- بلوک های inport-ground-from file-from workspace

8-2- بلوک های constant-signal generator-pulse generator-signal builder

8-3- بلوک های ramp-sine wave

8-4- بلوک های sine wave example-step-repeating sequence-chirp signal

8-5- بلوک های random number-uniform-band limited white noise-repeating sequence stair

8-6- بلوک های repeating sequence interpolated-counter free running-counter limited

8-7- بلوک های clock-digital clock


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها