تحلیل سیال

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار Fluent > فصل 1 > لزوم به کارگیری روش های عددی

الگوریتم اول دانشگاه شیراز

Avatar

مهندس نفیسه زنده علی

مهندس زنده علی کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای مهندسی در دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز می باشند. زمینه ی تخصصی ایشان فعالیت در زمینه های انرژی و سیالات می باشد. حاصل تحقیقات و پژوهش های ایشان در زمینه های مختلف در مجلات معتبر به چاپ و در کنفرانس ها ارائه گردیده است. علاقه به یادگیری و آموزش از خصیصه های بزرگ ایشان می باشد.شرکت در دوره


مشاهده محتوا و پشتیبانی
120000 تومان
همراه با 35 درصد تخفیف


مشاهده محتوا، پشتیبانی
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
200000 تومان
همراه با 35 درصد تخفیف
فهرست مطالب

لزوم به کارگیری روش های عددی

ایجاد هندسه و مش بندی برای یک صفحه صاف در نرم افزار گمبیت

ایجاد هندسه و مش بندی برای یک مجرای همگرا واگرا در نرم افزار گمبیت (قسمت اول)

ایجاد هندسه و مش بندی برای یک مجرای همگرا واگرا در نرم افزار گمبیت (قسمت دوم)

‫ایجاد هندسه و مش بندی برای یک back-step در نرم افزار گمبیت

ایجاد هندسه و مش بندی برای تحلیل جریان حول یک سلندر(قسمت اول)

ایجاد هندسه و مش بندی برای تحلیل جریان حول یک سلندر(قسمت دوم)

ایجاد هندسه و مش بندی برای تحلیل جریان حول یک سلندر(قسمت سوم)

ایجاد هندسه و مش بندی برای تحلیل جریان حول یک سلندر(قسمت چهارم)

‫ایجاد هندسه و مش بندی برای یک لوله متقارن محوری در محیط design modeler و Ansys meshing (قسمت اول)

‫ایجاد هندسه و مش بندی برای یک لوله متقارن محوری در محیط design modeler و Ansys meshing (قسمت دوم)

‫ایجاد هندسه و مش بندی برای یک لوله متقارن محوری در محیط design modeler و Ansys meshing (قسمت سوم)

آشنایی با فضای کلی نرم افزار

آشنایی با سربرگ general

‫آشنایی با سربرگ modols

‫آشنایی با سربرگ material

‫‫‫آشنایی با سربرگ solution (قسمت اول)

‫‫‫آشنایی با سربرگ solution (قسمت دوم)

خواندن و نوشتن فایل ها

‫آشنایی با سربرگ Boundary Condition و قسمت های مختلف آن

‫‫‫شرایط به کار گیری شرایط مرزی مختلف از جمله velocity-inlet mass-flow pressuere- inlet outlet far-feild outflow

‫شرایط به کار گیری شرایط مرزی axis symmetry wall

‫تنطیم شرط مرزی velocity inlet

تنظیم شرط مرزی wall و pressure outlet

‫شبیه سازی جریان داخل یک حفره (cavity)(قسمت اول)

‫شبیه سازی جریان داخل یک حفره (cavity)(قسمت اول)

‫شبیه سازی جریان داخل یک حفره (cavity)(قسمت سوم)

‫شبیه سازی جریان داخل یک حفره (cavity)(قسمت چهارم)

شبیه سازی جریان آرام روی یک صفحه تخت (قسمت اول)

شبیه سازی جریان آرام روی یک صفحه تخت (قسمت دوم)

شبیه سازی جریان آرام روی یک صفحه تخت (قسمت سوم)

شبیه سازی جریان داخل لوله متقارن محوری (قسمت اول)

شبیه سازی جریان داخل لوله متقارن محوری (قسمت دوم)

شبیه سازی جریان حول یک سیلندر (قسمت اول)

شبیه سازی جریان حول یک سیلندر (قسمت دوم)

شبیه سازی جریان حول یک سیلندر (قسمت سوم)

شبیه سازی جریان حول یک سیلندر (قسمت چهارم)

‫شبیه سازی انتقال حرارت هدایتی (conduction)در یک صفحه

‫شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی(convection) روی یک صفحه صاف

‫شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی آزاد (free-convection) بین دو صفحه با دمای متفاوت(قسمت اول)

‫شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی آزاد (free-convection) بین دو صفحه با دمای متفاوت(قسمت دوم)

تئوری جریان مغشوش

جریان مغشوش در یک لوله متقارن محوری(قسمت اول)

جریان مغشوش در یک لوله متقارن محوری(قسمت دوم)

‫جریان در یک back-step (قسمت اول)

‫جریان در یک back-step (قسمت دوم)

شبیه سازی جریان تراکم پذیر در یک مجرای همگرا-واگرا (قسمت اول)

شبیه سازی جریان تراکم پذیر در یک مجرای همگرا-واگرا (قسمت دوم)


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها
دوره های پیشنهادی

دوره مقدماتی Adobe Illustrator 2020

دوره آموزشی نرم افزار GAMS

دوره آموزشی نرم افزار Aspen Plus