صفحه اول > دوره آفلاین > سرمایه گذاری > دوره آموزشی نرم افزار STATA > فصل 1 > آشنایی با نرم افزاراستتا – اقتصادسنجی- سری زمانی – پنل دیتا– تخمین - اقتصاد در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

1 - آشنایی با نرم افزار

2 - محیط نرم افزار و ابزار های آن

3 - نحوه ذخیره فایل ها

4 - مدیریت داده ها

5 - ساخت متغیرهای اسکالر

6 - ورود داده و تبدیل متغیرهای رشته ای

1 - آمار توصیفی در متغیرهای عددی

2 - آمارهای توصیفی و جداول فراوانی در متغیرهای طبقه بندی شده

3 - جداول فراوانی و تفسیر پراکندگی

4 - آزمون های توزیعی

5 - آزمون فروض کلاسیک_ مقایسه میانگین

6 - آزمون فروض کلاسیک_ برابری واریانس

7 - ترسیم نمودار اسکتر

8 - ترسیم نمودار اسکتر_ویرایش

9 - ترسیم نمودار خطی

10 - ترسیم نمودار_ویرایش و توسعه

11 - ترسیم نمودار_ویرایش و تنظیم

1 - برآورد مدل رگرسیون خطی

2 - برآورد رگرسیون_محاسبه کشش و گزارش گیری

3 - آزمون های تشخیصی مدل رگرسیون

4 - انجام آزمون ها و ترسیم نمودارهای تشخیصی

5 - تحلیل واریانس

6 - برآورد مدل مقید

7 - برآورد روش generalized

1 - معرفی متغیرهای سری زمانی و رسم نمودار

2 - 4-2-ترسیم نمودارهای سری زمانی و استفاده از عملگرها

3 - برآورد مدل ARDL و آزمون خودهمبستگی

4 - معرفی امکانات نرم افزار در مدل های سری زمانی

1 - تعریف پنل دیتا در استتا

2 - آشنایی با امکانات استتا در مدلهای پنل دیتا

3 - برآورد مدل های پنل و پیش آزمون های مورد نیاز آن

4 - برآورد مدل GMM

5 - آزمون وابستگی مقطعی


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها