صفحه اول > دوره آفلاین > سرمایه گذاری > دوره آموزشی نرم افزار STATA > فصل 1 > آشنایی با نرم افزار


الگوریتم اول دانشگاه شیراز

استتا – اقتصادسنجی- سری زمانی – پنل دیتا– تخمین - اقتصاد در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


مشاهده محتوا
و دریافت گواهینامه پایان دوره معتبر
از دانشگاه شیراز
بعد از کسب حدنصاب نمره
350000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف
فهرست مطالب

آشنایی با نرم افزار

محیط نرم افزار و ابزار های آن

نحوه ذخیره فایل ها

مدیریت داده ها

ساخت متغیرهای اسکالر

ورود داده و تبدیل متغیرهای رشته ای

آمار توصیفی در متغیرهای عددی

آمارهای توصیفی و جداول فراوانی در متغیرهای طبقه بندی شده

جداول فراوانی و تفسیر پراکندگی

آزمون های توزیعی

آزمون فروض کلاسیک_ مقایسه میانگین

آزمون فروض کلاسیک_ برابری واریانس

ترسیم نمودار اسکتر

ترسیم نمودار اسکتر_ویرایش

ترسیم نمودار خطی

ترسیم نمودار_ویرایش و توسعه

ترسیم نمودار_ویرایش و تنظیم

برآورد مدل رگرسیون خطی

برآورد رگرسیون_محاسبه کشش و گزارش گیری

آزمون های تشخیصی مدل رگرسیون

انجام آزمون ها و ترسیم نمودارهای تشخیصی

تحلیل واریانس

برآورد مدل مقید

برآورد روش generalized

معرفی متغیرهای سری زمانی و رسم نمودار

4-2-ترسیم نمودارهای سری زمانی و استفاده از عملگرها

برآورد مدل ARDL و آزمون خودهمبستگی

معرفی امکانات نرم افزار در مدل های سری زمانی

تعریف پنل دیتا در استتا

آشنایی با امکانات استتا در مدلهای پنل دیتا

برآورد مدل های پنل و پیش آزمون های مورد نیاز آن

برآورد مدل GMM

آزمون وابستگی مقطعی


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها