صفحه اول > دوره آفلاین > سرمایه گذاری > آموزش متلب برای رشته اقتصاد > فصل 1 > آشنایی با محیط نرم افزاراقتصاد - سزمایه گذاری - متلب - Matlab در avval.org

دکتر زهرا خلیل نژاد

دکتر خلیل نژاد فارغ التحصیل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شیراز می باشند. ایشان مدرس اقتصاد در دانشگاه با بیش از چهار سال تدریس و محقق در زمینه اقتصادسنجی و اقتصاد کلان می باشند. ایشان در زمینه ی تخصصی خود دارای مقالاتی در نشریات داخلی و خارجی هستند و توانستند نتیجه ی پژوهش های خود را در کنفرانس ها ارائه نمایند.شرکت در دوره


مشاهده محتوا
250000 تومان
همراه با 0 درصد تخفیف


فهرست مطالب

1 - آشنایی با محیط نرم افزار

2 - توابع پرکاربرد

3 - معرفی ماتریس و عملیات جبری

4 - ریشه ها و بردارهای مشخصه

5 - دستورات پرکاربرد برای تغییر ابعاد

6 - دستورات اجرایی پرکاربرد

7 - mfile ها

8 - تمرین برآورد حداقل مربعات

1 - ورود داده

2 - جعبه ابزار لیسیج

3 - همخطی

4 - خودهمبستگی

5 - واریانس ناهمسانی

6 - آزمون های پرکاربرد

1 - مقدمه رسم نمودار

2 - نمودار های پرکاربرد جعبه ابزار اقتصادسنجی

3 - منحنی های مطلوبیت و بی تفاوتی

1 - آزمون ریشه واحد

2 - برآورد arima

3 - برآورد مدل arima توسط app

4 - برآورد مدل گارچ

5 - مدل تصحیح خطا

6 - تخمین پنل


الگوریتم اول کلیپها و دوره ها